Message box

[alert_box type=”warning”] Warning! Best check yo self, you’re not looking too good. [/alert_box] [alert_box type=”info”] Info!This alert needs your attention, but it’s not super important. [/alert_box] [alert_box type=”success”] Success! You successfully read this important alert message. [/alert_box] [alert_box type=”danger”] Danger! Change a few things up and try submitting again. [/alert_box]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button